Матурски прашања за „Бели мугри “

Матурскиот тест од август 2011 ја содржеше следнава задача за „Бели мугри “:

 

Прочитај ја песната „Печал“ од Кочо Рацин и одговори на поставените прашања.

Печал

Нема ли живот, нема ли
љубов за живот голема,
љубов за живот човечна
у вија гради аргатски?

Нема ли срце, нема ли
срце – на срце срцето,
срце – ширини широко
срце – длабини длабоко –
цел свет да збере, па да е
за вија гради малечко?

Нема ли бел ден, нема ли
ден да е над деновите,
ден да е на аргатите –
ден – сонце вишен високо
ден – море ширен широко,
сонце да запре, да стои
и времето зачудено:

срцето пука обрачи
и плиска знаме алово,
срцето што се отвара
и шири ширно широко –
целиот свет да загрне!

1. Песната „Печал“, според мотивот е:
а) аргатска; б) револуционерна; в) љубовна.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-koodjq’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-inhzl2′]
а) аргатска
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Лирското јас во песната копнее за:
а) подобар живот; б) социјална правдина; в) љубов.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-hl5gie’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-fvqdqu’]
а) подобар живот
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Песната „Печал“ припаѓа на стихозбирката:
а) „Антологија на болката“; б) „Пеш по светот“; в) „Бели мугри“.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-57d2e’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-cmmf1y’]
в) „Бели мугри“
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Во последната строфа е употребена стилската фигура:
а) анафора; б) алегорија; в) персонификација.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-aklleu’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-976tx2′]
б) алегорија
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Песната е напишана во:
а) осмерец; б) десетерец; в) дванаестерец.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-84d5k6′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-68v0zq’]
а) осмерец
[/av_tab]

[/av_tab_container]
6. К. Рацин својата поезија ја пишувал инспириран од:
а) поезијата на романтизмот; б) македонската народна поезија; в) поезијата на симболизмот.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-cxs7q’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-25ovyu’]
б) македонската народна поезија
[/av_tab]

[/av_tab_container]

 

Матурските прашања се од страницата за матура.