Матурски прашања (лексикологија)

Матурски прашања од областа на лексикологијата
Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Зборовите основа и база се:
а) хомоними; б) пароними; в) синоними.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1ribsas’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1qtql0k’]
в) синоними
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Одговори каков вид лексика е употребена во следниве стихови од Конески:
Нам нешто не ни е таман
како да молиме аман!
а) книжно-литерарна; б) разговорна; в) општонародна (неутрална).

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1omxfo4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1n3vwsk’]
а) книжно-литерарна
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Одговори на кој вид лексика припаѓа зборот типче.
а) дијалектна лексика; б) терминолошка лексика; в) жаргонска лексика.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1l5m49g’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1jbvnd0′]
в) жаргонска лексика
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Во реченицата: „Гоце цело утро го поправа печатачот“ употребен е:
а) архаизам; б) историзам; в) неологизам.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1h63d6c’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1gptl7o’]
в) неологизам
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Зборот терзија е:
а) архаизам; б) историзам; в) неологизам.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1e220k4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1ceco0k’]
а) архаизам
[/av_tab]

[/av_tab_container]
6. Во реченицата: „Типката е кул“ е употребена:
а) дијалектна лексика; б) терминолошка лексика; в) жаргонска лексика.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1asc6tw’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-19euuqs’]
в) жаргонска лексика
[/av_tab]

[/av_tab_container]
7. Првата именка во реченицата: Дечиштана му го скршиле прозорецот на соседот, претставува:
а) пејоратив; б) деминутив; в) хипокористик.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-180tss4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1601cd0′]
а) пејоратив
[/av_tab]

[/av_tab_container]
8. Именката мажиште претставува:
а) деминутив; б) хипокористик; в) аугментатив.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-14at4ic’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12ul71g’]
в) аугментатив
[/av_tab]

[/av_tab_container]
9. Зборовите непријател и душман претставуваат:
а) антоними; б) синоними; в) хомоними.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-11qjslw’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-zcpy1g’]
б) синоними
[/av_tab]

[/av_tab_container]
10. Во која група лексички зборови ќе го ставите зборот „азно“?
а) неологизми; б) англизми; в) турцизми.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-xdqfl0′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wy2384′]
в) турцизми
[/av_tab]

[/av_tab_container]
11. Напиши антоним на зборот пријател.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-ujs5yc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-thks2c’]
непријател, душман
[/av_tab]

[/av_tab_container]
12. Запиши го антонимот на зборот напад.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-qtx2as’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-pzndwk’]
одбрана
[/av_tab]

[/av_tab_container]
13. Зборовите каменче и моливче се:
а) деминутиви; б) хипокористици; в) пејоративи.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-nwjjxw’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ml20qc’]
а) деминутиви
[/av_tab]

[/av_tab_container]
14. Според потеклото, зборовите ректор и театар се:
а) варваризми; б) неологизми; в) интернационализми.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-lf1gkk’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-iiebac’]
в) интернационализми
[/av_tab]

[/av_tab_container]
15. Кај зборовите патент (затворач) и патент (изум) се среќава појавата _________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-hq3d6s’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-g2xb38′]
хомоними / хомонимија
[/av_tab]

[/av_tab_container]
16. Зборовите снежец и годинка претставуваат:
а) деминутиви; б) хипокорисници; в) пејоративи.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-dmksms’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-cyht7o’]
а) деминутиви
[/av_tab]

[/av_tab_container]
17. Зборовите метален / ментален се:
а) хомоними; б) пароними; в) синоними.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-a9nno4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8wcjck’]
б) пароними
[/av_tab]

[/av_tab_container]
18. Зборот свеќичка спаѓа во видот:
а) деминутиви; б) хипокорисници; в) пејоративи.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-709u1g’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-lmiac’]
а) деминутиви
[/av_tab]

[/av_tab_container]
19. Одговори каков вид лексика е употребена во следниве стихови од Конески:
Нам нешто не ни е таман
како да молиме аман!
а) книжно-литерарна; б) разговорна; в) општонародна (неутрална).

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-3kklok’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2w0wes’]
а) книжно-литерарна
[/av_tab]

[/av_tab_container]