Почетна » Uncategorized » Матурски прашања (Историски развој на македонскиот јазик)

Матурски прашања (Историски развој на македонскиот јазик)

Матурски прашања од областа историски развој на македонскиот јазик.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Местото на македонскиот јазик во индоевропското семејство е во:
а) западната група словенски јазици; б) источната група словенски јазици;
в) источната група на јужните словенски јазици; г) западната група на јужните словенски јазици.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1nw2cuh’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1mu0bux’]
в) источната група на јужните словенски јазици
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Национален е јазикот:
а) кој е во официјална употреба во државата; б) сите форми на јазикот на нацијата;
в) јазикот што има пропишана норма за употреба; г) јазик што го говори група луѓе географски одделена од друга група луѓе.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-5nbcyh’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1j816s9′]
б) сите форми на јазикот на нацијата
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Писмото во кое цртежите се на ниво на зборови се вика:
а) пиктографско; б) идеографско; в) фонетско.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1h9qje1′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1fmgu49′]
б) идеографско
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Прасловенскиот јазик станал писмен јазик во:
а) 9. век; б) 14. век; в) 19. век.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1f30e2h’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1dk3snt’]
а) 9. век
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Првата словенска азбука се вика:

а) глаголица; б) кирилица; в) латиница.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1bqk6o9′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-19qm5xl’]
а) глаголица
[/av_tab]

[/av_tab_container]

6. Во која група словенски јазици припаѓа македонскиот јазик?
а) Источнословенска. б) Западнословенска. в) Јужнословенска

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-17ijsi1′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-16ilfa1′]
в) Јужнословенска
[/av_tab]

[/av_tab_container]
7. Кој е авторот на првата словенска азбука?
а) Климент Охридски. б) Св. Кирил. в) Константин Презвитер. г) Наум Охридски.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-146z3d5′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-134xa3d’]
б) Св. Кирил.
[/av_tab]

[/av_tab_container]
8. Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ ги напишале (и отпечатиле) првите книги на:
а) македонски литературен јазик; б) бугарски литературен јазик; в) народен македонски јазик .

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-3r0309′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-zm3y8p’]
в) народен македонски јазик .
[/av_tab]

[/av_tab_container]
9. За македонските просветители од 19-тиот век заедничка е заложбата делата да се пишуваат на ______________________ јазик.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-xc3x3d’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wso46x’]
народен (македонски) јазик
[/av_tab]

[/av_tab_container]
10. Теодосиј Синаитски во Предговорот кон делото „Утешение грешним“ од Кирил Пејчиновиќ запишал: „Еве кључ что отворует сердцето ваше, не кључ от злато и сребро, но кључ од железо и челик, што да не се вие… тој кључ може да отвори сердцето на простиот человек“. Кој е тој клуч од железо и челик за којшто зборува Синаитски? _________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-u4ce89′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-tpdk2x’]
народниот јазик
[/av_tab]

[/av_tab_container]
11. Во кој век се поставува прашањето за создавање македонски литературен јазик?
а) 9. век; б) 14. век; в) 19. век

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-rtfs8p’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-plfrop’]
в) 19. век
[/av_tab]

[/av_tab_container]
12. Каков литературен јазик предлагал Ѓорѓија Пулевски? ______________________________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-nnez89′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-n30vrd’]
посебен македонски литературен јазик (одвоен од бугарскиот)
[/av_tab]

[/av_tab_container]
13. Своите ставови за идниот македонски литературен јазик Крсте Петков Мисирков ги изнесува во книгата ________________________________________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-knwb3d’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-jl69wp’]
„За македонцките работи“
[/av_tab]

[/av_tab_container]
14. Кои се трите принципа што ги предлага Крсте Петков Мисирков за македонскиот литературен јазик:
а) _________________________; б) ___________________________; в)___________________________ .

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-hpcko9′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-g85x7d’]
а) за основа да се земат централните македонски говори (на линијата Велес — Прилеп — Битола — Охрид); б) правописот да биде фонетски (со мали отстапки), и в) да се земаат зборови од сите македонски говори и на тој начин постојано да се збогатува речникот;
[/av_tab]

[/av_tab_container]
15. За каков правопис се залага Крсте Петков Мисирков во своето дело „За македонцките работи“? __________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-dv9xrt’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ck9c4p’]
фонетски
[/av_tab]

[/av_tab_container]
16. Првиот научно аргументиран, теоретски и практично разработен текст за кодификација на македонскиот јазик го предложил _______________________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-at7qvt’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-yqoqh’]
Крсте Петков Мисирков
[/av_tab]

[/av_tab_container]

17. Крсте Петков Мисирков се залага за основа на македонскиот литературен јазик да се земат ________________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-7zy4ll’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-mnsvd’]
централните македонски говори (прилепски-битолски-велешки-охридски);
[/av_tab]

[/av_tab_container]
18. Кога е донесена одлука за официјализација на македонскиот јазик во македонската држава:
а) на Првото заседание на АСНОМ (2.8.1944);
б) на Второто заседание на АСНОМ (2.8.1945);
в) на состанокот на комисијата за јазик, по Втората светска војна.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-42vw8p’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2cuj09′]
а) на Првото заседание на АСНОМ (2.8.1944)
[/av_tab]

[/av_tab_container]

 

Scroll to Top