Матурски прашања (фонетика и фонологија)

Матурски прашања од областа фонетика и фонологија.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Во македонскиот стандарден јазик бројот на слоготворните гласови е:
а) 5; б) 6; в) 7.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1km4670′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1k58bh8′]
б) 6 (петте самогласки и самогласното р)
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Бројот на согласките во македонскиот стандарден јазик е:
а) 24; б) 25; в) 26.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1i9iwkc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-55tn7g’]
в) 26
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Во македонскиот јазик освен петте вокали, слоговна функција може да врши и: _______

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1e3u3ng’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1cvqyb0′]
р
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Во кој збор во реченицата „Ќе го пронајдам црвениот камен на громот“ согласката р е слоготворна? ____

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-1baxzh8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1a4mpik’]
црвениот
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Согласките б, п, м, в, ф, според местото на образување се:
а) забновенечни; б) венечни; в) уснени.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-17bbsxo’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-16g0eik’]
в) уснени
[/av_tab]

[/av_tab_container]
6. Гласовите р л љ м н њ ј претставуваат:
а) сонанти;б) безвучни консонанти; в) вокали.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-155l0rg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-12ld6vg’]
а) сонанти
[/av_tab]

[/av_tab_container]
7. Определи која гласовна промена е забележана во следниве стихови од Ванчо Николески:
Еве ја мојата куќичка ниска,
на срце топла, мила и блиска!
а) Едначење по звучност; б) Обезвучување на крајот на зборот; в) Редување.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-10sl0jg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ziy50s’]
а) едначење по звучност
[/av_tab]

[/av_tab_container]
8. Во зборовите војвотка, тешка, свадба е регистрирана појавата:
а) обезвучување на крајот на зборот; б) едначење по звучност; в) редување.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-y6lizg’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-wcc72k’]
б) едначење по звучност
[/av_tab]

[/av_tab_container]
9. Во зборовите сосетка и претчувство е застапена гласовната промена:
а) редување. б) едначење по звучност. в) елизија.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-v8riho’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-sj8hvw’]
б) едначење по звучност
[/av_tab]

[/av_tab_container]
10. Одговори во кој збор на реченицата: Отсекаде се чуја плачови и пискот силен; може да се забележи појавата едначење на согласките по звучност.____________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-rbv2gs’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ppfl5o’]
отсекаде
[/av_tab]

[/av_tab_container]
11. Замени ги првите согласки во дадените глаголи со нивните звучни парници и запиши ги така добиените зборови. пара, кине ________________

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-o5x4po’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-m9w54s’]
бара, гине
[/av_tab]

[/av_tab_container]
12. При изговорот на зборовите нож, ориз, дојдов се регистрира појавата на:
а) едначење по звучност; б) обезвучување на крајот на зборот; в) редување (замена) на гласовите.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-kt5zss’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-itowmk’]
б) обезвучување на крајот на зборот
[/av_tab]

[/av_tab_container]
13. Во именките рака, раце и раченце ја имаме гласовната промена:
а) обезвучување на крајот на зборот; б) едначење по звучност; в) редување (замена на гласовите).

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-htjw7g’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-fgeozg’]
в) редување (замена на гласовите)
[/av_tab]

[/av_tab_container]
14. Кога од именката чешел се образува множинска форма доаѓа до гласовната промена:
а) обезвучување. б) редување. в)елизија.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-ev78f0′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-c1mwbw’]
в) елизија
[/av_tab]

[/av_tab_container]
15. Во кој збор во реченицата „Постоеше страв и некоја закана“ се среќава гласовната појава обезвучување на звучните согласки на крајот од зборот? ______________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-b21lsc’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-9kryak’]
страв
[/av_tab]

[/av_tab_container]
16. Напиши ги формите за женски и за среден род од придавката сладок. ______________________.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-70lep8′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-5tdrm4′]
слатка, слатко
[/av_tab]

[/av_tab_container]
17. Определи која гласовна промена е присутна во реченицата: Дојдов, видов, победив.
а) Едначење. б) Испуштање. в) Обезвучување. г) Обезначување.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-4m59nw’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2zfxf0′]
в) обезвучување
[/av_tab]

[/av_tab_container]