Матурска програма и прашања за вежбање (јазик)

Матурска програма и прашања од матруските тестови за вежбање од областа македонски јазик:

I ЈАЗИК

1. НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ
1.1. Национален јазик
1.2. Дијалектен јазик
1.3. Стандарден јазик
1.4. Видови писма

2. ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
2.1. Почетоците на словенската писменост;
2.2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици;
2.3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови)
2.4. Погледите на К. П. Мисирков за македонскиот јазик — „За македонцките работи“;
2.5. Улогата на Б. Конески во кодификацијата на македонскиот литературен (стандарден) јазик.

[av_button_big label=’Матурски прашања историски развој на мак.ј.’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-osevy0′][/av_button_big]

3. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА
3.1. Гласовни промени. Едначење по звучност; елизија.

[av_button_big label=’Матурски прашања фонетика и фонологија’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-mgmrp4′][/av_button_big]

4. АКЦЕНТ
4.1. Акцентот во македонскиот литературен (стандарден) јазик
4.2. Акцентски целости

[av_button_big label=’Матурски прашања акцент’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-knmnvc’][/av_button_big]

5. ПРАВОПИС
5.1.Употреба на голема буква
5.2. Слеано и разделено пишување на зборовите
5.3. Делење на зборот на крајот од редот
5.4. Скратеници и скратување на зборовите
5.5. Интерпункција — интерпункциски и правописни знаци

[av_button_big label=’Матурски прашања правопис’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-jqvtlk’][/av_button_big]

6. МОРФОЛОГИЈА И МОРФОСИНТАКСА
6.1. Зборовни групи
(од морфолошки, лексичко-семантички и синтаксички пристап); Функцијата на зборовите во исказ

[av_button_big label=’Матурски прашања морфологија’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-hwdpbs’][/av_button_big]

7. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
7.1. Основни типови лексички значења на зборовите

[av_button_big label=’Матурски прашања лексикологија’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-gaudfc’][/av_button_big]

8. СИНТАКСА
8.1.Реченица (проста)
8.2. Сложена реченица
8.3.Редот на дел-речениците во исказот

[av_button_big label=’Матурски прашања синтакса’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/05/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-ehc9g8′][/av_button_big]

9. ФРАЗЕОЛОГИЈА
9.1. Фразеологизми

[av_button_big label=’Матурски прашања фразеологија’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/05/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-d1vrmw’][/av_button_big]

10. СТИЛИСТИКА
10.1.Функционално раслојување на јазикот — функционални стилови

[av_button_big label=’Матурски прашања стилистика’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/05/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-aujbug’][/av_button_big]

11. ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА
11.1. Значењето на дијалектниот јазик во функција на стандардниот македонски јазик.

[av_button_big label=’Матурски прашања дијалектологија’ description_pos=’below’ link=’manually,https://makedonskijazik.mk/2015/05/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0.html’ link_target=’_blank’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’grey’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’red’ custom_bg_hover=’#444444′ av_uid=’av-vuiqg’][/av_button_big]

ОНОМАСТИКА

не спаѓа во испитната програма, но до сега имаше две прашања за темата:

1. Ономастика е дел од науката за јазикот што ги проучува:
а) општите именки;
б) сопствените имиња;
в) фразеологизмите.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-7o48t4′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-677vpk’]
б) сопствените имиња
[/av_tab]

[/av_tab_container]
2. Науката која ги проучува сопствените имиња се вика

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-4msmpk’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-2wxwo8′]
ономастика
[/av_tab]

[/av_tab_container]