Матурски прашања од областа синтакса.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

 

1. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Книгава е многу интересна.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

в) глаголско-именски прирок


2. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Успеав да се подготвам за тестот.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

б) сложен глаголски прирок


3. Реченицата: „Учениците од четврта година се победени од учениците од
трета година“ е:
а) активна; б) пасивна; в) безлична.

б) пасивна


4. Одговори која од следниве реченици е безлична.
а) Луѓето во тој крај одгледуваат пченка и пченица. б) Во тој крај се одгледува пченка и пченица.
в) Сите во тој крај одгледуваат пченка и пченица.

б) Во тој крај се одгледува пченка и пченица


5. Одговори каква зависносложена реченица е следнава:
И покрај тоа што беше болен, со задоволство одеше таму секоја недела.
а) условна; б) причинска; в) допусна.

в) допусна


6. Во реченицата „Пред куќата се паркирал камион натоварен со буриња“ придавскиот атрибут е зборот:
а) паркирал; б) камион; в) натоварен.

в) натоварен


7. Сврзникот за последични реченици е:
а) како што; б) така што; в) зашто.

б) така што


8. Независносложената реченица: „Промени го портирот или јави се“ е:
а) составна; б) спротивна; в) разделна.

в) разделна


9. Определи каков вид граматички предмет има во реченицата:
Мислев на своите родители.
а) директен предмет; б) индиректен предмет; в) предлошки предмет.

в) предлошки предмет


10. Определи каков вид граматички предмет има во реченицата:
Ги почитувам моите родители.
а) директен предмет; б) индиректен предмет; в) предлошки предмет.

а) директен предмет


11. Определи каков вид граматички предмет има во реченицата:
Нему му ја подарив книгата.
а) директен удвоен предмет; б) индиректен удвоен предмет; в) директен удвоен предмет и индиректен удвоен предмет.

в) директен удвоен предмет и индиректен удвоен предмет


12. Реченицата Ако не дојдеш навреме ќе си заминам, претставува:
а) допусна реченица; б) условна реченица; в) целна реченица.

б) условна реченица


13. Определи кој дел од реченицата е зависна односна реченица:
Ќе си добие во нозете оној што нема во главата.
а) добие во нозете; б) што нема во главата; в) во нозете оној што.

б) што нема во главата


14. Подвлечи ја прилошката определба за време во следнава реченица:
„Најголем дел од таа област денес е покриен со скоро непреодна џунгла“.

денес


15. Прилошката определба во реченицата „Се тресат од страв стебленцата на ружите“ е за:
а) место; б) начин; в) причина.

в) причина


16. Определи го предлошкиот предмет во реченицата: Со малата крошна мајката му подаде шумски јагоди на детето.

со малата крошна


17. Во реченицата: Гостинот беше многу изненаден од неговата постапка, прирокот е:
а) глаголски; б) глаголско-именски; в) именски.

б) глаголско-именски


18. Каква зависносложена реченица е следнава: Многу беше загрижена зашто не знаеше што ќе се случи.

причинска


19. Во реченицата: Утре со вас ќе одиме на концертот предметот е:
а) директен; б) индиректен; в) предлошки

в) предлошки


20. Употреби го соодветниот сврзник на празното место во составната независно сложена реченица која има цел да искаже одречување. Благоја __________ се насмевна, _________ кажа збор за сликата пред него.

ни/ниту; ни/ниту


21. Определи кој збор е предлошки предмет во реченицата: Сонцето срцето го премачкува со оган. ______________

со оган


22. Одговори кој од следниве зборови е сврзник.
а) убаво; б) веројатно; в) откако.

в) откако


23. Придавката златен спаѓа во:
а) описни придавки; б) односни придавки; в) заменски придавки.

б) односни придавки


24. Одговори каква е според видот следнава зависносложена реченица: Јас со право ви зборувам вака за светот зашто го познавам. ____________________________

причинска


25. Во реченицата „Постојано се слушаа некакви гласови од соседната соба“ предметот е:
а) директен; б) индиректен; в) предлошки.

а) директен


26. Декларативен сврзник е:
а) дека; б) кога; в) зашто.

а) дека


27. Одговори каква зависносложена реченица е следнава: Многу беше загрижена зашто не знаеше што ќе се случи со нејзиниот татко.
а) условна; б) причинска; в) допусна.

б) причинска


28. Одговори која од следниве реченици е безлична.
а) Во градот зборуваат за најновата афера; б) Во градот се зборува за најновата афера; в) Сите во градот зборуваат за најновата афера.

б) Во градот се зборува за најновата афера.