Матурски прашања (стилистика)

Матурски прашања од областа стилистика.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Реченицата: Молекулата на вода се состои од два атома на водород и еден атом на кислород, спаѓа во:
а) административен стил; б) публицистички стил; в) научен стил.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-h7c7nl’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-5n8fl’]
в) научен стил
[/av_tab]

[/av_tab_container]

2. Определи кој функционален стил се препознава во следниот текст: Езерото е моја икона / Чунот моја харфа / Од дното се крева / Асоцијативно време.
а) уметничко-литературен стил; б) публицистички стил; в) научен стил; г) разговорен стил.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-e5s0wx’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-cl6rv5′]
а) уметничко-литературен стил
[/av_tab]

[/av_tab_container]
3. Кој функционален стил го препознаваме во една репортажа?
а) научен; б) публицистички; в) административен.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-b263up’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8i7pgx’]
б) публицистички
[/av_tab]

[/av_tab_container]
4. Кој функционален стил се користи при комуникацијата на социјалните мрежи?
а) уметничко-литературен стил; б) публицистички стил; в) научен стил; г) разговорен стил.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-71ppch’]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-6k3wzl’]
г) разговорен стил
[/av_tab]

[/av_tab_container]
5. Каков функционален стил е употребен во документите, молбите, барањата и сл.?
а) административен стил; б) публицистички стил; в) научен стил; г) разговорен стил.

[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’0′ av_uid=’av-fr6a9′]
[av_tab title=’Одговор:’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-36ok5t’]
а) административен стил.
[/av_tab]

[/av_tab_container]