Почетна » глаголска именка » Вежби за придавки

Вежби за придавки

Вежби за придавки

Следните вежби и задачи се за повторување на:

а) придавки и видови придавки;

б) степенување на придавките;

в) образување на придавките;

г) функциите на придавката во реченицата.

 

Вежби за придавки:

 

1. Од следните зборови издвој ги придавките: моли, молба, молење, молител, замоли, замолен, молејќи, дом, дома, домаќин, домашен, задомена, домување, домува.

 

2. Направи морфолошка анализа на следните придавки (да се определи видот, родот, бројот, членот, степенувањето):
најубав, умствената, десеттото, нејзини.

 

3. Образувај придавки од следните зборови: сестра, Стојан, Македонија, Охрид, есен, орел, овца, коза, црква, училиште, липа, крв.

а) Дали може да се образуваат споредбени степени од овие придавки? Зошто?

 

4. Определи ја функцијата на придавките во следните реченици:

а) Убавиот цртеж е на Марија.

б) Оваа маса е најмала.

в) Неговата брада е црвена.

г) Богатите никогаш не ги разбираат сиромашните.

д) Петтиот добитник на наградата е старецот.

 


 

Одговори:

 1. молител, замолен, домашен, задомена
 2. Морфолошка анализа значи да се определат сите морфолошки (граматички) белези на еден збор. Кај придавките тоа се: видот, родот, бројот, членот и степенувањето. Ако се дадени во реченица, тогаш и функцијата на придавката во реченицата.

  најубав – описна (квалитативна), во машки род, еднина, нечленувана, суперлатив.

  умствената – односна, во женски род, еднина, членувана.

  десеттото – бројна, среден род, еднина, членувана.

  нејзини – заменска, множина, нечленувана.

 3. сестра – сестрин,

  Стојан – Стојанов,

  Македонија –  македонски,

  Охрид – Охридски,

  есен – есенски,

  орел – орелски,

  овца – овчи,

  коза – козји,

  црква – црквен, црковен,

  училиште – училиштен,

  липа – липов,

  крв – крвав.

  а) Дали може да се образуваат споредбени степени од овие придавки? Зошто?

  Не можат да се образуваат споредбени степени затоа што сите овие придавки се односни.

 4. а) Убавиот цртеж е на Марија. – убавиот – атрибут

  б) Оваа маса е најмала. – најмала – дел од именскиот прирок

  в) Неговата брада е црвена. – неговата – атрибут; црвена – дел од именскиот прирок

  г) Богатите никогаш не ги разбираат сиромашните. – богатите – подмет, сиромашните – предмет

  д) Петтиот добитник на наградата е старецот. – петтиот – атрибут, старецот – дел од именскиот прирок.

 

Scroll to Top