Лични заменки

1. Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација (номинативна форма, подмет):

еднина

1. л. јас
2. л. ти
3. л. тој, таа, тоа

 

множина

1. л. ние
2. л.вие
3. л. тие

 

прво лице – лицето што зборува (јас, ние);
второ лице – лицето кому му се зборува (ти, вие);
трето лице – лице кое се споменува во говорот, а не мора да биде присутно (тој, таа, тоа, тие).

 

2. Лични заменки за означување директен и индиректен предмет (за лица кон кои е насочено дејството).

 

а) за директен предмет:

 

еднина

1. л. мене; ме
2. л. тебе; те
3. л. него; го; неа; ја

множина

1.л. нас; нè
2.л. вас; ве
3.л. нив; ги

 

Овие заменки имаат долги и кратки форми, а претставуваат остатоци од старите акузативни форми. Овие форми ги употребуваме за искажување на директен предмет.

 

б) Лични заменки за индиректен предмет (дативна форма):

 

 

еднина

1. л. мене; ми
2. л. тебе; ти
3. л. нему; му; нејзе; ѝ

множина

1. л. нам; ни
2. л. вам; ви
3. л. ним; им

И овие заменки имаат долги и кратки форми, а се остатоци од старите дативни форми. Нив ги употребуваме за искажување индиректен предмет.

На пр.: Јас читам книга. (подмет)
Таа мене ме виде во киното. (директен предмет)
Тој мене ми рече да дојдам. (индиректен предмет)

 

в) Лично-повратна заменка

себе; се
себе; си


Прочитај и за другите заменки:

лично-предметни

показни


Провери ги своите знаења со вежби и задачи за заменки на следнава ВРСКА.


Прочитај и за другите видови зборови:

Менливи зборови:

1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Неменливи зборови:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови


Од темата морфологија прочитај и за:

  1. Морфологија
  2. Делови на зборот
  3. Морфема -видови морфеми
  4. Збороформа
  5. Морфолошка поделба на зборовите

Прочитај повеќе за времињата во македонскиот јазик на следнава ВРСКА.

Прочитај повеќе за глаголите на следните врски:

  1. Морфологија – глаголи (матура)
  2. Глаголски групи и раздели
  3. Граматички категории кај глаголите
  4. Именски форми на глаголот

 

Scroll to Top