Пишување на Ќ и Ѓ

Според правописот, согласките Ќ и Ѓ се пишуваат или не се пишуваат во следните случаи:
.
Пишување на Ќ
.
Ќ се пишува:
.
1. во честичката за идно време ЌЕ;
На пример: ќе одам, ќе учам.
.
2. во наставката -ЈЌИ за образување на глаголскиот прилог;
На пример: одејќи, спиејќи.
.
3. во зборовите и формите: нејќе, синоќа, плеќи, сваќа, сфаќа, смеќава, ќути, ќерка, куќа;
. 
4. се среќава во голем број зборови од туѓо потекло (турски и грчки);
На пример: ќар, ќор, ќос, ќотек, ќофте, ќош, ќумур, ќунк, бубаќ, спанаќ.
.
5. пред Е, ќ се пишува во зборовите:
бериќет, ќебап, ќебапче, ќебе, ќелија, ќерамида, ќесе, ќеф, ќече, шеќер.
.
Ќ не се пишува:
.
1. пред Е и И во зборовите:
 • кенгур, керамика, кеса, кечап, кеш.
 • кибрит, килер, килим, килибар, килимарница, кираџија, кирија.

.

Пишување на Ѓ

.

Согласката Ѓ се пишува:

.

1.во зборовите: веѓа, лаѓа, меѓа, саѓи, туѓ, туѓина;

.

2. во множинската форма од човек: луѓе;

.

3. во зборови од несловенско потекло (турски и грчки): ѓавол, ѓон, ѓубре, ѓуле, ѓум;

.

4. пред Е: ѓеврек, ѓеврекчија, ѓезве, ѓердан, ѓерѓеф, калуѓер;

.

Ѓ не се пишува:

.
1. пред Е и И во зборови од несловенско потекло:
 • ангел, генерал, генијален, гелендер, Германија;
 • гиро, гимназија, гимнастика, гинеколог, магија.

.

На следните врски, прочитајте повеќе за:

.

 1. Употреба на голема буква
 2. Слеано и разделено пишување на зборовите
 3. Делење на зборот на крајот од редот
 4. Скратеници и скратување на зборовите
 5. Пишување на гласовите
 6. Пишување датуми
 7. Римски систем за бележење броеви
 8. Жители на населени места
 9. Составување тестови
 10. Знаци за директен говор