Македонската азбука содржи 31 писмен знак (буква, графема) со кои се бележат македонските гласови (фонеми).

На следната слика, од Правописот (2015) се дадени буквите со печатно и ракописно кирилско писмо:

Во македонскиот фонетски систем постои уште еден глас што се слуша како затемнето ‘а’ и се бележи со апостроф (’).

Се среќава во некои сопствени именки: В’чков, К’чев, К’шање, С’лп и др. Во стандардниот јазик овој глас се бележи со а: кана, саклет и сл.

 

Пренесување на македонската азбука со латинично писмо

 

Понекогаш има потреба да се служиме со латиница во официјални пишувани форми (имиња, патокази, фирми, регистарски таблички, етикети и др.). По традиција, македонските гласови се предаваат со овие печатни и ракописни латинични букви:

За пренесувањето на македонската кирилица со латинично писмо кај личните имиња во официјални документи (лични карти, патни исправи: пасоши, визи) и др. се користат следните букви без дијакритички знаци: