Под современи македонски поети ги подразбираме авторите што создавале по Втората светска војна.

Создавањето македонски литературен јазик и своја, македонска држава по Втората светска војна ги поттикнала младите талентирани луѓе на обемно и ентузијастичко творештво. Дел од нив зеле активно учество во НОБ и Народната револуција, а по завршувањето на Војната тие целосно се посветиле на книжевна и културна дејност.

 

Современи македонски поети — генерации (фази)

 

Прва генерација
Ацо Шопов (1923-1982)

Веднаш по војната, 1944/45 година се појавила првата поетска генерација. Официјално неа ја сочинуваат: Ацо Шопов, Славко Јаневски, Блаже Конески, Гого Ивановски и Гане Тодоровски.

 

Втора генерација

Во педесеттите години се појавила втората, или средната генерација поети. Тука спаѓаат: Србо Ивановски, Матеја Матевски, Цане Андреевски и Анте Поповски.

 

Трета генерација

Кон крајот на педесеттите години настапила третата генерација современи македонски поети. Најистакнати претставници се: Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Јован Котески, Петар Бошковски, Богомил Ѓузел, Радован Павловски и Михо Атанасовски.

Кон третата генерација се приклучуваат и сите оние кои творат до крајот на 20 век.

Во 21 век започнува нов период од развојот на македонската книжевност.