Почетна » прва година » Прва година (средно стручно)

Прва година (средно стручно)

Прва година (средно стручно) образование, скратена програма.

 

Бидејќи сме принудени да учиме на далечина, на оваа страница ќе ги објавуваме сите лекции (во скратена форма) по предметот македонски јазик и литература.

Следните наслови се врски до конкретните лекции, прашања, вежби и задачи:

А. Јазик

 

ПРВО ПОЛУГОДИЕ

 1. Наука за јазикот (цела скратена тема со прашања за повторување).   а) Е-ТЕСТ за Наука за јазикот
 2. Фонетика (цела скратена тема со прашања за повторување). а) Е-ТЕСТ за Фонетика
 3. Акцент (цела скратена тема со прашања за повторување). а) Е-ТЕСТ за Акцент
 4. Е-ТЕСТ – повторување на трите теми (Наука за јазикот, фонетика и акцент)

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ

 1. Правопис (цела скратена тема)
 2. Морфологија: Морфологија, видови морфеми; Именки; Придавки; Заменки; Броеви; Глаголи.
 3. Синтакса: Синтакса, именска група, реченица, модалност на реченицата; Реченични членови – прирок и подмет; Предмет и прилошки определби.

Б. Лектири

 

 1. Лектира – „Галебот Џонатан Ливингстон“ од Ричард Бах – аудио
 2. Лектира – „Александар Македонски“ – Жан Расин – аудио
 3. Лектира – „Декамерон“ од Џовани Бокачо – текстови; аудио 1, аудио 2

В. Литература

 

ПРВО ПОЛУГОДИЕ

 1. Литература – вовед (мит и фолклор – извори на литературата)  Е-ТЕСТ – старогрчка митологија
 2. Поделби на литературата; лирика; особини на лириката; стилски изразни средства (Поделба на лирските песни според мотивите (и општо за лирика) – видео и аудио од EDUINO)

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ

1. Стара литература

 1. Епика (поделба и елементи на епиката); лирско-епски видови
 2. Гилгамеш – Асиро-вавилонска (сумерска) литература
 3. Илијада – Старогрчка литература
 4. Драма (поделба и елементи на драмата)
 5. Царот Едип – Старогрчка литература

2. Словенска писменост

 1. Средновековни книжевни жанрови
 2. Кирил и Методиј „Панонски легенди“
 3. Климент Охридски „Пофалба“
 4. Црноризец Храбар „О писменех“

3. Хуманизам и ренесанса

 1. Хуманизам и ренесанса – особини
 2. Данте Алигиери „Божествена комедија“
 3. Вилијам ШекспирХамлет

ВТОРА ГОДИНА (средно стручно образование)

Scroll to Top