Почетна » трета година » Прашања реализам

Прашања реализам

Прашања за повторување на рускиот реализам:

 1. Со која особеност се карактеризира реализмот на Гогољ?
 2. Кои се најпознати дела на Гогољ?
 3. Како е опишан берберот во расказот „Нос“ од Гогољ?
 4. Како се однесувал мајорот Коваљов кога останал без својот нос?
 5. Како се однесувал Носот кон својот сопственик?
 6. Која е главната идеја на авторот во расказот „Нос“?
 7. Опиши го главниот лик Акакиј Акакиевич од расказот „Шинел“!
 8. Како се однесувале колегите од канцеларијата кон Акакиј?
 9. Како е опишан кројачот во расказот „Шинел“?
 10. Што се случува со новиот шинел на Акакиј?
 11. Кои се најпознатите романи на Лав Николаевич Толстој?
 12. Која е главната тема во романот „Ана Каренина“?
 13. Кои свои ставови Толстој ги искажува преку ликот на Левин?
 14. Опиши го ликот на Ана Каренина!
 15. Опиши го ликот на Вронски!
 16. Опиши го ликот на Алексеј Каренин!
 17. Опиши го ликот на Стива Облонски!
 18. Најброј барем три дела од Достоевски!
 19. Опиши го ликот на Раскољников од романот „Злосторство и казна“!
 20. Опиши го ликот на Соња Мармеладова!
 21. Зошто Раскољников ја убил Елисавета Ивановна?
 22. Зошто Раскољников сака да го спречи бракот меѓу сестра му Дуња и Лужин?
 23. Што ѝ остава Марфа Свидригајлова на Дуња и зошто?
 24. Што е најголемата казна на Раскољников?
 25. Со кого ќе се омажи Дуња?
 26. Што ќе се случи со Свидригајлов на крајот од романот?
 27. Каде, на крајот, Раскољников ќе го најде својот спас?
 28. Како се вика последната фаза на реализмот чиј претсавник е Чехов?
 29. На каков вид драма е творец Чехов?
 30. Кои се карактеристиките на расказите на Чехов?
 31. Што критикува Чехов во расказот „Смртта на чиновникот“?
 32. Опиши го главниот лик Беликов од расказот „Човек во футрола“!
 33. Што е облогот во расказот „Облог“ од Чехов?

 

Прашања реализам – односно овие прашања од рускиот реализам служат за повторување и подготовка за конторлна задача за учениците.

Scroll to Top