Наука за јазикот (матура)

Наука за јазикот е лингвистика. Во матурската програма од темата НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ се опфатени насловите: Национален јазик; Дијалектен јазик; Стандарден (литературен) јазик, и Видови писма. Лингвистиката (науката за јазикот) се дели на повеќе поддисциплини: фонетика – наука за создавањето, артикулацијата и звучното примање на гласовите; фонологија – наука за гласовите како смислоразликувачки единици; морфологија … Read more Наука за јазикот (матура)

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален