Историски развој на македонскиот јазик (матура)

Историски развој на македонскиот јазик е втората тема од областа ЈАЗИК опфатена со матурската испитна програма.

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век се поклопува со просветителството, со погледите за јазикот на нашите претставници, како и на учебникарите

Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици

Македонскиот јазик му припаѓа на индоевропското семејство во групата на јужнословенските јазици, во источната подгрупа, заедно со бугарскиот јазик.

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален