Во драмата „Печалбари“ се претсавени неколку карактеристични ликови.

„Печалбари“ е драма од Антон Панов. Тоа е битово-социјална драма со мотиви од печалбарскиот живот.

Темата во драмата е љубовта на двајца млади, поради која момчето е принудено да оди на печалба.

Во драмата се испреплетуваат неколку мотиви: печалбарството, мотивот на парите, мотивот на љубовта и на традицијата.

Парите се сепак движечкиот мотив, тие се средство за живот, за

Прочитај повеќе

„Печалбари“ е драма од Антон Панов. Тоа е битово-социјална драма со мотиви од печалбарскиот живот.

 

Карактеристики на драмата

 

„Печалбари“ е драма во четири чина и драмско дејство развиено во пет етапи.

Етапите во драмата се:

  • експозиција — запознавање со ликовите и Јордан како носител на семејната трагедија;
  • заплет — Костадин, како носител на новите сфаќања (против купување на невестата и против печалбарството);
  • кулминација — доаѓањето на Јордан
Прочитај повеќе
„Копачите“ е песна од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.
Таа е лирска песна со експресионистичко-револуционерен мотив.
„Копачите“ е последната песна во збирката и единствената во која поетот јасно повикува на борба против тешкиот аргатски живот, повикува на револуција.
Копачите

 

Се к’ти ноќта црна!
Се рути карпа — мрак!
И петли в село пеат
и зората се зори —
над карпа в крв се мие
и

Прочитај повеќе
„Ленка“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.
Таа е лирско-епска песна, елегија.

Ова е можеби најпознатата, антологиската песна на Рацин.

Ленка
                              „Билјана платно белеше…“
Откако Ленка остави
кошула тенка ленена
недовезена на разбој
и на наломи отиде
тутун да реди в монопол —
лицето ѝ се измени
веѓи паднаја надолу
и усти свија кораво.
.
Не беше Ленка родена
за тија пусти … Прочитај повеќе
„Тутуноберачите“ е една од песните од стихозбирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин.
Таа е лирска, социјална песна, со аргатски мотив.
Вечната македонска мака со тутунот и тутуноберачите Рацин поетски ја преточил во оваа песна.
.
Тутуноберачите
.
На кантар студен со туч го мерат
а можат ли да го измерат,
нашиов тутун — нашава мака
нашава солена пот!
.
Од темни зори на утрини летни
до никоја … Прочитај повеќе