Писатели Македонци кои пишувале на друг јазик (дводомни писатели)

Писатели Македонци кои пишувале на друг јазик: бугарски, српски, англиски, француски

Коле Неделковски (1912 - 1941)

Избор песни од Коле Неделковски

Негова првообјавена песна е „Стојан војвода“ во списанието „Илустрација Илинден“, преименувана во „Стојан на Ордано

Коле Неделковски (1912 - 1941)

Коле Неделковски („Глас од Македонија“)

Коле Неделковски (1912—1941)Hикола Крстев Неделков е роден во селото Војница, близу Велес, 1912 година во сиромашно земјоделско семејство.

Венко Марковски (1915 - 1988)

„ Робии “ од Венко Марковски

Робии од Венко Марковски: македонски епос. Заробен во концентрационот логор Ени-Ќој во текот на 1942 година, младиот поет Венко

Венко Марковски

Венко Марковски (1915-1988) Велјан (Венијамин) Миланов Тошев, познат како Венко Марковски е роден во Скопје 1915 година, во сиромашно, скромно семејство.

Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)

Кочо Рацин

Кочо Рацин (1908-1943)Коста Апостолов Солев е роден на 22 декември 1908 година во Велес, во семејството на сиромашниот грнчар Апостол Солев.

Ристо Крле (1900-1975)

Ристо Крле „Парите се отепувачка“

Ристо Крле е роден во Струга 1900 година, во семејство на чевларски мајстор. Завршил основно училиште и први клас гимназија до 1912, а втори клас се запишал

Ристо Крле (1900-1975)

„ Парите се отепувачка “ од Ристо Крле (целата драма)

ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА ЛИЦА: МИТРЕ, сиромав земјоделец МАРА, негова жена АНЃЕЛЕ, нивни син КАТА, нивна ќерка СОФРЕ, нивни зет, Катин маж АНА

Антон Панов (1905/6-1968)

Антон Панов

Антон Панов (1905/6—1968) е роден во Стар Дојран. Основното училиште Панов го започнал во Дојран, а го завршил во Струмица, каде неговото семејство се пресе

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма)

„ Бегалка “ од Васил Иљоски (целата драма) – Македонски јазик и литература; Бегалка

Васил Иљоски (1902-1995)

Васил Иљоски

Васил Иљоски (1902-1995) е продолжувач на започнатата драмска и театарска традиција во Македонија Чорбаџи Теодос