Лирски народни песни

Чувството е основниот елемент на сите лирски песни. Народните лирски песни најчесто биле интерпретирани од жени, па затоа се нарекуваат и женски песни.

„ Сердарот “ од Прличев (целата поема)

Поемата „ Сердарот “ од Григор Прличев е составена од 8 песни: Средарот

Силјан Штркот (раскажана)

Осудата и казната на лошиот однос на децата кон родителите е прикажана и во нашата најдолга народна приказна „ Силјан Штркот“.

Марко Цепенков

Марко Костов Цепенков (Ореовец, Прилепско, 7 ноември 1829 – Софија, 29 декември 1920) е специфична појава во македонската литература. Силјан Штркот

Григор Прличев (1830/31-1893)

Григор Прличев – „Сердарот“

Григор Прличев (1830/31-1893) е роден во Охрид, во сиромашно семејство. Татко му на Прличев починал

Рајко Жинзифов (1839 - 1877)

Рајко Жинзифов

Рајко Жинзифов (1839 – 1877) е во Велес во влашко гркоманско семејство. Вистинското име на Жинзифов било Ксенофон Ѕинѕиф.

Константин Миладинов (1830-1862)

Константин Миладинов – поетско творештво

Константин Миладинов (1830-1862) е основоположник на македонската уметничка поезија. Константин Миладинов напишал петнаесетина песни

Димитар Миладинов – Романтизмот (Преродбата во Македонија)

Челно место во македонската преродба зазема Димитар Миладинов. Тој прв ја поведе и организира преродбенската борба.