„Слово за празниците“ – Пејчиновиќ

„Слово за празниците“ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Тоа е текст од книгата „Огледало“.

Јордан Хаџи Константинов – Џинот („Труд ми е името“)

Јордан Хаџи Константинов – Џинот (1821-1882) живеел и работел на преминот од просветителскиот кон преродбенскиот (романтичарскиот) период во Макед. Џинот

Теодосиј Синаитски

Теодосиј Синаитски

Биографски податоци за Теодосиј Синаитски не постојат, освен оние што ги зачувал народот во своите преданија. Според нив, Синаитски

Првите македонски печатници

Појавата на првите македонски печатници претставува стремеж за воведување на македонскиот јазик во црквите и училиштата преку испечатени книги.

Извадоци од „Слово за празниците“ (Пејчиновиќ)

„ Слово за празниците “ е оригинален текст на Кирил Пејчиновиќ напишан на народен јазик, тетовски говор. Темата е празнувањето на христијанските празници,

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени тоа човечко зло.

Јоаким Крчовски

Јоаким Крчовски живеел и работел на преминот од XVIII во XIX век. Немаме податоци за неговото раѓање, времето и местото, како ни за смртта. Крчовски

Просветителство

Просветителство то се јавува како идеологија на буржоазијата која верувала дека за менување на општеството е доволно да се смени сознанието на човекот. Како