Почетоци на словенската писменост

Во историски развој на македонскиот јазик разликуваме старословенски и црковнословенски период. Писмената активност на Словените опфаќа два периода:

Слово заради завист („Различна поучителна наставленија“)

Темата на текстот „ Слово заради завист “ е зависта како негативна човекова особина, а идејата – да се искорени тоа човечко зло.

Јоаким Крчовски

Јоаким Крчовски живеел и работел на преминот од XVIII во XIX век. Немаме податоци за неговото раѓање, времето и местото, како ни за смртта. Крчовски

Просветителство

Просветителство то се јавува како идеологија на буржоазијата која верувала дека за менување на општеството е доволно да се смени сознанието на човекот. Како

Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.