Македонскиот јазик во првата половина на 19 век

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век се поклопува со просветителството, односно со погледите за јазикот на нашите претставници: Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодосиј Синаитски. Нивни продолжувачи се учебникарите, кои го поставуваат прашањето за литературен македонски јазик: Ѓорѓија Пулевски, Партенија Зографски, Шапкарев и Џинот.   Просветителството во Македонија   Појавата на Просветителите на … Read more Македонскиот јазик во првата половина на 19 век

Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици

Македонскиот јазик му припаѓа на индоевропското семејство во групата на словенските јазици. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици се наоѓа во источната подгрупа, заедно со бугарскиот јазик. Западната подгрупа на јужнословенските јазици ја сочинуваат: босанскиот, словенечкиот, српскиот, хрватскиот и црногорскиот јазик. Значи, местото на македонскиот јазик е: индоевропско семејство — словенски јазици — јужна … Read more Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици

Наука за јазикот (матура)

Наука за јазикот е лингвистика. Во матурската програма од темата НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ се опфатени насловите: Национален јазик; Дијалектен јазик; Стандарден (литературен) јазик, и Видови писма.   Лингвистиката (науката за јазикот) се дели на повеќе поддисциплини: фонетика – наука за создавањето, артикулацијата и звучното примање на гласовите; фонологија – наука за гласовите како смислоразликувачки единици; … Read more Наука за јазикот (матура)

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален