Почетна » македонски јазик

македонски јазик

Правопис (матура)

Правопис (матура) е кратко повторување на материјалот од областа на правописот. Правопис е голема тема и се учи во текот на целото образование

Пишување на гласовите

Пишување на гласовите е едно поглавје од Правописот на македонсикот јазик. Гласовите ги делиме на самогласки и согласки. При пишување на гласовите

Акцент (матура)

Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.

Фонетика (матура)

Фонетика (матура) е кратко повторување на темата фонетика за подготовка на матурскиот испит. Фонетика е наука за гласовите, а фонологија за фонемите.

Гласовни промени

Гласовни промени настануваат при изговорот на согласките во низа. Гласовни промени се: едначење по звучност, обезвучување, замена и испуштање.

Scroll to Top