Пишување датуми

 

Датум (дата) означува точно определено календарско време.

Во македонскиот јазик датумите се пишуваат по овој редослед: ден, месец, година.

Според Правописот, датумите може да се напишат на неколку начини.

  1. Сите броеви за означување ден, месец и година да се напишат со арапски цифри.

На пример: 3.3.2019 година

а) Зад броевите што означуваат ден и месец се пишува точка.

б) Нема белина (не се остава празно место) меѓу … Прочитај повеќе

Римски систем за бележење броеви

 

Значење на римските броеви

 

  • Основни знаци за запишување броеви според римскиот систем на бележење се иницијални (големи) латинични букви кои имаат бројна вредност. Таа е еднаква на бројната вредност изразена со следниве арапски цифри: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 и M = 1000.
  • Римските броеви се составуваaт и се толкуваат
Прочитај повеќе
Составување тестови со повеќе можни одговори

 

Во Правописот од 2016 година, во одделот Додатоци се дадени правилата со примери за составување тестови.

Правилата се однесуваат на тестови со повеќе можни одговори.

  • Прашањето се пишува со различен шрифт од можните одговори и завршува со две точки.
  • Предложените одговори на прашањето се пишуваат вертикално, секој во нов ред, а пред секој од одговорите се бележи мала буква и заграда
Прочитај повеќе

Во македонскиот јазик има неколку карактеристични согласни групи. Според Правописот тие се изговараат и се пишуваат во зборовите напишани подолу.

 

Согласни групи мн и вн

 

  • Групата (-)мн- во стандардниот јазик се изговара и се пишува во зборовите: гламна, гумно, дамнина, одамна, огламник, самне, рамна, демне, ѕемне, симне, многу, мнозина.
  • Со (-)вн- се пишуваат зборовите: внатре, внук, плевна.

 

Согласни групи со с, з и ш

 

  • Согласките с,
Прочитај повеќе

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква.

Во следниот список се дадени: населеното место; жителите на населените места во машки род, женски род и множина; и придавката изведена од името на населеното место.

 

Жители на населени места во Македонија

 

Берово, беровец, беровка, беровци; беровски

Битола, битолчанец, битолчанка, битолчани; битолски

Богданци, богданчанец, богданчанка, богданчани; богдански

Брод, броѓанец, броѓанка, броѓани; бродски

Валандово, валандовчанец, валандовчанка, валандовчани; … Прочитај повеќе