Акцентот кај зборовите од туѓо потекло

Акцентот во македонскиот јазик е определен и динамичен. Акцентот кај голем број зборови од туѓо потекло е во согласност со македонскиот

Отстапување од третосложното акцентирање

Отстапување од третосложното акцентирање имаме во следните случаи: 1. Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.