Отстапување од третосложното акцентирање

Отстапување од третосложното акцентирање имаме во следните случаи: 1. Кај глаголскиот прилог акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот.