акцент

Акцент (матура)

Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот.

Акцентски целости

Во нашиот јазик неколку зборови можат да се подведат под ист акцент. Група зборови поврзани со заеднички акцент се нарекуваат акцентски целости.

Акцентот во македонскиот јазик

Акцентот е нагласено, посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог. Се наоѓа на третиот слог од крајот

Scroll to Top