Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија – западно наречје Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.