Учебникарската дејност во Македоија започнала да се развива кон средината на 19 век.
Во Македонија кон средината на 19 век почнало да се поставува прашањето за формирање единствен јазик, литературен јазик, кој ќе се употребува во училиштата, како и за пишување текстови, учебници и друга литература.
Во ова време Галичник
бил голем економски центар (мал град, поголем од Гостивар), па токму од таму потекнуваат двајцата застапувачи за создавање литературен јазик. Прочитај повеќе

Македонското јазично прашање на преминот од 19 во 20 век уште не било решено.

Да се потсетиме:

Македонскиот јазик спаѓа во индоевропското семејство

на словенските јазици – јужна група (источна подгрупа со бугарскиот).

На картата е прикажано каде се зборуваат словенските јазици:

Развојот на македонскиот јазик го следиме од појавата на словенската писменост, односно од времето кога

Кирил и Методиј ја создале ГЛАГОЛИЦАТА и на тој начин прасловенскиот јазик го Прочитај повеќе