менливи зборови

Менливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Менливите зборови може да претрпуваат промени, односно со додавање префикси и суфикси го менуваат своето граматичко значење. Тие имаат граматички категории. Додека неменливите се непроменливи во секаков контекст.

Менливи зборови се:
1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Видови множина кај именките

Во македонскиот јазик разликуваме три вида множина кај именките: обична, избројана и збирна.1. Обичната множина означува дека имаме повеќе

Вежби за броеви

Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броеви. Вежби за: одредена бројност, и приближна бројност

Приближна бројност

Приближна бројност означува бројност која не е точно определена. Приближна бројност се изразува со поврзување на два броја и со наставката – ина.

Одредена бројност

Со броевите може да изразиме одредена или приближна бројност. Под одредена бројност подразбираме точно определен број на лица или предемети.

Показни заменки

Во македонскиот јазик освен личните и лично-предметните, разликуваме и показни заменки. Показни заменки служат за посочување: овој, оној и тој.

Лично-предметни заменки

Лично-предметни заменки се оние што се однесуваат на лица или предемети. Има три лично-предметни заменки: кој, што и чиј.

Лични заменки

Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација (номинативна форма, подмет):

Вежби за заменки

Со следниве вежби и задачи, ќе го проверите вашето знаење за заменките и нивната практична примена. Вежби за личните, лично-предметните и показните заменки.

Функција на придавката во реченицата

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна врска со неа. Таа може да биде непосредна или посредна.

Вежби за придавки

Следните вежби и задачи се за повторување на видовите придавки, степенувањето и образувањето на придавките и нивната функција во реченицата.

Образување на придавките

Образување нови зборови од други зборови е многу продуктивен начин за збогатување на речникот. Голем број придавки се образувани од други зборови.

Граматички категории кај придавките

Бидејќи основната служба на придавката е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја.
Придавката ги има истите граматички категории како именката: род, број и определеност.

Scroll to Top