Менливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Менливите зборови може да претрпуваат промени, односно со додавање префикси и суфикси го менуваат своето граматичко значење. Тие имаат граматички категории. Додека неменливите се непроменливи во секаков контекст.

Менливи зборови се:
1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Образување нови зборови од други зборови е многу продуктивен начин за збогатување на речникот. Голем број придавки се образувани од други зборови, особено односните.

Дел од придавките се образуваат од други зборови со суфикси.

1. Образување од именки обично се прави со суфиксите:
– ов/ -ев (јаболков);
– ски/ -шки/ -чки (свински, морски, тиквешки, човечки);
– ен (дрвен, златен, устен);
– ест (пердувест);
– ин (теткин);
– ји (птичји, кравји)… Прочитај повеќе

Бидејќи основната служба на придавката е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја.
Придавката ги има истите граматички категории како именката: род, број и определеност.

1. Родот кај придавките може да биде машки, женски и среден и зависи од именката до која стои. Односно, ако именката е од машки род, тогаш придавката ќе се прилагоди и ќе биде во машки род (дрвен стол), … Прочитај повеќе

Следните вежби и задачи се за повторување на материјалот за именки:

а) видови именки;

б) граматички категории кај именките;

в) образување на именките;

г) форми за обраќање кај именките, вокативни форми;

д) функцијата на именките во реченицата.

 

Вежби:

 

1. Определи кои од следните зборови се именки:

функција, основа, чувство, работи, истакнува, среќен, форма, совет.

2. Кај следните именки определи го видот (општи, сопствени, … Прочитај повеќе

Именките вршат најразлични служби во реченицата.

Тие стапуваат во различни односи со другите зборови во реченицата, а тоа не наоѓа свој надворешен израз. Односно, именките не ја менуваат својата форма, туку само местото и функцијата во реченицата.

1. Именката е најчесто подмет во реченицата.

На пр.: Детето спие. Човекот работи.

Зборовите: детето и човекот (именки), се подмет во речениците, односно вршители на дејството.

2. Именката може да се јави како … Прочитај повеќе

Глаголи се зборови што означуваат дејство или состојба и се поврзани со лицето кое го врши дејството.
Глаголот е најсложената структура во македонскиот јазик.
.

Граматички категории кај глаголите

.
1. Лице, род и број кај глаголите

.

.

а) Под категоријата лице се подразбира учесникот во говорот.

Глаголите се согласуваат со личните заменки и тие имаат форми за трите лица во еднина и множина.

1л. – лицето што зборува;

Прочитај повеќе