Менливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Менливите зборови може да претрпуваат промени, односно со додавање префикси и суфикси го менуваат своето граматичко значење. Тие имаат граматички категории. Додека неменливите се непроменливи во секаков контекст.

Менливи зборови се:
1. именки
2. придавки
3. заменки
4. броеви
5. глаголи

Вежби за повторување (тест)  – именски зборови.

Именски зборови се менливите зборови без глаголите, односно: именки, придавки, заменки и броеви. Тие имаат слични особени, граматички категории и функции во реченицата и затоа се посебна група зборови.

1. Состави најмалку пет збора со додавање афикси на глаголот ШЕТА.

2. Подели ги следните зборови на морфеми: течност; разгледница; размислува

3. Определи ги видовите морфеми од кои се составени зборовите:

приредбата; капак

4. … Прочитај повеќе

Заменки се зборови кои укажуваат на лица или предмети или директно ги посочуваат.
Тие се ограничена група зборови, но се од големо значење во системот на јазикот.

Разликуваме три вида заменки: лични, лично-предметни и показни.

А. Лични заменки

1. Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација (номинативна форма, подмет):

 

прво лице – лицето што зборува (јас, ние);
второ лице – лицето кому му се

Прочитај повеќе
Броеви се зборови со кои се означува количеството на предметите, било да е тоа точно избројано или само приближно определено.
Броевите стојат до именките, па затоа понекогаш од нив ја преземаат членската морфема, но кај нив нема род и број (освен кај броевите еден и два).
Разликуваме два вида бројност: одредена и приближна.
А. Одредена бројност

 

1. Меѓу броевите што ја изразуваат одредената бројност со своите форми се

Прочитај повеќе

Степенување на придавките е карактеристично само за описните, односно квалитативните придавки. Тие изразуваат некое својство на предметот кое може да биде застапено во помал или поголем степен.

На пример, некој предмет може да биде мал, некој да е уште помал, а некој во споредба со другите да е најмал.

Со посебните форми на компарација се изразува степенот (степенување) на дадениот квалитет кога се споредуваат два или повеќе предмети.

Формите за

Прочитај повеќе
Придавки се зборови што означуваат некој признак (карактеристика) на предметот што го определуваат.
Нивната основна служба е да ја определуваат именката (придавање кон именката) и затоа најчесто стојат непосредно пред неа.

 

 

1. Квалитативните или описни придавки означуваат својство што се открива во предметот како таков, без поврзување со некој друг предмет.

На пр.: добар, убав, мирен (коњ)

 

2. Односните (релативни) придавки означуваат својства што упатуваат на некој

Прочитај повеќе