Почетна » македонски јазик » морфологија » неменливи зборови

неменливи зборови

Неменливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Неменливите зборови не претрпуваат никакви промени. Тие секогаш се јавуваат во истата форма.
На пример, сврзникот „и“ не може да го промениме, понатаму зборовите: по, во, над, ако, меѓу, ќе, итн. не претрпуваат промени.

Неменливи зборови се:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови

Модални зборови

Модални зборови се неменливи зборови со кои заземаме личен став кон она што се кажува. Тие стојат одвоено, но укажуваат на извесно становиште во исказот.

Извици

Извици се зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци. Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не

Сврзници

Сврзници се неменливи зборови кои поврзуваат други зборови или цели реченици во составот на сложената реченица.

Честици

Честици се неменливи зборови што се придаваат на други зборови за да ги засилат или изменат во нивното значење или значењето на целата реченица.

Предлози

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат глаголите по место, време, начин и количество. Тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.

Морфолошка поделба на зборовите

Морфолошка поделба на зборовите е групирањето на зборовите според надворешните, односно граматички карактеристики. Се делат на менливи и неменливи.

Scroll to Top