Неменливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Неменливите зборови не претрпуваат никакви промени. Тие секогаш се јавуваат во истата форма.
На пример, сврзникот „и“ не може да го промениме, понатаму зборовите: по, во, над, ако, меѓу, ќе, итн. не претрпуваат промени.

Неменливи зборови се:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови

Модални зборови се неменливи зборови со кои заземаме личен став кон она што се кажува.

Од граматичка гледна точка, во реченицата тие стојат одвоено, за себе, но укажуваат на извесно становиште во исказот.

 

Видови модални зборови

 

Според значењето на искажувањето модалните зборови се делат на:

            1. Модални зборови за искажување реален однос: се разбира, значи, нормално, природно, главно, сигурно, навистина, секако, можеби, веројатно, очигледно, бездруго.
На пример:
Денес
Прочитај повеќе

Извици се неменливи зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци.

Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не се поврзани со неа по граматички пат.

Може да стојат и самостојно и тогаш претставуваат еквивалент на реченица.

1. Извици се : оф, уф, леле, еј, ало, трас, бум, му, мјау.

На пример:

Еј, каде си тргнал? (Извикот еј е употребен во склоп на … Прочитај повеќе

Сврзници се неменливи зборови кои поврзуваат други зборови или цели реченици во составот на сложената реченица.

На пр.: Јас и ти ќе одиме кај него. (зборови)
Тие отидоа и по пет минути се вратија. (реченици)

 

Видови сврзинци

 

1. Сврзниците според составот се делат на:

 

а) прости – составени од еден збор : и, а, но, ама, или, да итн.

б) сложени – составени од два или повеќе … Прочитај повеќе

Честици се неменливи зборови што се придаваат на други зборови за да ги засилат или изменат во нивното значење или да го изменат значењето на целата реченица.

 

Видови честици

 

1. Со засилувачко значење: де, бе, ма, барем, пак, меѓутоа, просто;
2. За потврдување: да;
3. За негирање: не, ни ниту;
4. Со прашално значење: зар, ли, дали;
5. За изделување: само, единствено;
6. Со количествено значење: точно, токму, … Прочитај повеќе

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

 

На пр.: Книгата е на масата. (именски зборови)

Стојам до ѕидот. (глаголот и додатокот)

Предлозите најчесто имаат пространствено значење, односно го означуваат местото на предметот во просторот.

 

Предлози во македонскиот јазик

 

Предлозите се дадени по азбучен ред.

 

Без означува … Прочитај повеќе