Неменливи зборови се дел од морфолошката поделба на зборовите.

Морфолошки, според своите надворешни својства, зборовите се делат на: менливи и неменливи.
Неменливите зборови не претрпуваат никакви промени. Тие секогаш се јавуваат во истата форма.
На пример, сврзникот „и“ не може да го промениме, понатаму зборовите: по, во, над, ако, меѓу, ќе, итн. не претрпуваат промени.

Неменливи зборови се:

1. прилози
2. предлози
3. сврзници
4. извици
5. честици
6. модални зборови