Почетна » македонски јазик » морфологија » прости глаголски форми

прости глаголски форми

Прости глаголски форми се оние што содржат само глагол во лична глаголска форма. Тука глаголот добива различни наставки (флексии) и го среќаваме во различни збороформи. Односно, зборот не го менува своето основно (лексичко) значење, туку само граматичкото.

Во прости глаголски форми спаѓаат:

а) сегашно време,

б) заповеден начин,

в) минато определено (несвршено и свршено) време,

г) глаголска л-форма,

д) глаголска придавка,

ѓ) глаголски прилог, и

е) глаголска именка.

Заповеден начин (императив)

Заповеден начин е проста глаголска форма со која се искажува желбен или заповеден однос кон глаголското дејство.Се образува со -ј; -јте и -и, – ете

Сегашно време

Сегашно време е проста глаголска форма. Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи со наставки, а означува дејство што се случува во моментот.

Глаголски форми

Глаголски форми се разликуваат според тоа, дали се менува само глаголот или во склопот на формата има и некој друг збор освен основниот глагол.

Глаголска именка

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

Глаголски прилог

Со глаголскиот прилог се искажува дејство кое се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата.Се образува од глаголот и наставката: – јќи

Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со глаголска л-форма и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.

Именски форми на глаголот

Во простите глаголски форми спаѓаат и именски форми на глаголот. глаголска л-форма, глаголска именка, глаголска придавка и глаголски прилог

Scroll to Top