Минато определено свршено време (аорист)

Минато определено свршено време искажува глаголско дејство кое се извршило во минатото во присуство на лицето што зборува.Се образува од свршени глаголи.

Минато определено несвршено време (имперфект)

Минато определено несвршено време означува глаголско дејство кое се вршело во минатото во присуство на лицето кое зборува. Се образува од несвршени глаголи.

Заповеден начин (императив)

Заповеден начин е проста глаголска форма со која се искажува желбен или заповеден однос кон глаголското дејство.Се образува со -ј; -јте и -и, – ете

Сегашно време

Сегашно време е проста глаголска форма. Се образува од основата на несвршени, трајни глаголи со наставки, а означува дејство што се случува во моментот.

Глаголски форми

Глаголски форми се разликуваат според тоа, дали се менува само глаголот или во склопот на формата има и некој друг збор освен основниот глагол.

Глаголска именка

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

Глаголски прилог

Со глаголскиот прилог се искажува дејство кое се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата.Се образува од глаголот и наставката: – јќи

Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со глаголска л-форма и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.

Именски форми на глаголот

Во простите глаголски форми спаѓаат и именски форми на глаголот. глаголска л-форма, глаголска именка, глаголска придавка и глаголски прилог