Почетна » македонски јазик » морфологија » сложени глаголски форми

сложени глаголски форми

Сложени глаголски форми претставуваат состав од глаголот што се менува и друг помошен збор.

Помошните зборови, кои можат да бидат помошните глаголи сум и има и честичките ќе и би, секогаш стојат пред глаголот, не мора непосредно, но му претходат.

 

Сложени глаголски форми се:

минато неопределено време
предминато време
идно време
минато-идно време
идно прекажано време
глаголски конструкции со има/нема
можен начин

Scroll to Top