Почетна » македонски јазик » наука за јазикот

наука за јазикот

Наука за јазикот (прва година)

Наука за јазикот (скратена тема) Поими што треба да се усвојат: Знак (симбол и сигнал) Семиологија Комуникација (еднонасочна/заемна; вербална/невербална; сигнална/симболичка) Јазик (систем од знаци) Дијалектен …

Наука за јазикот (прва година) Прочитај повеќе »

Наука за јазикот (матура)

Наука за јазикот или лингвистика е науката што го проучува јазикот од сите негови аспекти. Тука спаѓаат: фонетика, морфологија, синтакса, лексикологија,

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален

Лингвистика – наука за јазикот

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини: фонетика, морфологија, лексикологија, синтакса, итн.

Видови писма (историски развој)

Видови писма. Писмото е визуелно претставување на говорот. Исконската потреба на човекот да остави трага зад себе довела до појавата на писмото

Национален јазик (општонароден)

Национален јазик е јазикот што го говори една организирана група луѓе (народ, нација). Овој јазик е природен и се формирал долг временски период.

Функциите на јазикот

Функциите на јазикот може да бидат : референцијална, емотивна, конативна, фатичка, метајазична, поетска. За да ги определиме компонентите на една ком.

Видови комуникација

Комуникација е размена на знаци. Иако може упростено да се комуницира и без употреба на јазик, сепак, јазикот е најсложен систем за комуникација.

Јазикот како систем од знаци

Јазикот како систем од знаци Човечкиот јазик е најсложен систем од знаци. Јазикот е составен од многу делови, а сите тие се знаци.

Знак (симболи и сигнали)

Знак е нешто што укажува на нешто друго. Човекот е опкружен со безброј различни знаци. Се разликуваат два вида знаци – симболи и сигнали.

Scroll to Top