Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален

Лингвистика – наука за јазикот

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини: фонетика, морфологија, лексикологија, синтакса, итн.

Видови писма (историски развој)

Видови писма. Писмото е визуелно претставување на говорот. Исконската потреба на човекот да остави трага зад себе довела до појавата на писмото

Национален јазик (општонароден)

Национален јазик е јазикот што го говори една организирана група луѓе (народ, нација). Овој јазик е природен и се формирал долг временски период.