Наука за јазикот (матура)

Наука за јазикот е лингвистика. Во матурската програма од темата НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ се опфатени насловите: Национален јазик; Дијалектен јазик; Стандарден (литературен) јазик, и Видови писма.   Лингвистиката (науката за јазикот) се дели на повеќе поддисциплини: фонетика – наука за создавањето, артикулацијата и звучното примање на гласовите; фонологија – наука за гласовите како смислоразликувачки единици; … Read more Наука за јазикот (матура)

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален

Лингвистика – наука за јазикот

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини: фонетика, морфологија, лексикологија, синтакса, итн.

Видови писма (историски развој)

Видови писма. Писмото е визуелно претставување на говорот. Исконската потреба на човекот да остави трага зад себе довела до појавата на писмото

Национален јазик (општонароден)

Национален јазик е јазикот што го говори една организирана група луѓе (народ, нација). Овој јазик е природен и се формирал долг временски период.