правопис

Правопис (матура)

Правопис (матура) е кратко повторување на материјалот од областа на правописот. Правопис е голема тема и се учи во текот на целото образование

Пишување на гласовите

Пишување на гласовите е едно поглавје од Правописот на македонсикот јазик. Гласовите ги делиме на самогласки и согласки. При пишување на гласовите

Пишување датуми

Пишување датуми Датум (дата) означува точно определено календарско време.  Во македонскиот јазик датумите се пишуваат по овој редослед: ден, месец, година.

Римски систем за бележење броеви

Римски систем за бележење броеви Значење на римските броеви Основни знаци за запишување броеви според римскиот систем на бележење се следниве

Составување тестови

Составување тестови со повеќе можни одговори Во Правописот од 2016 година, во одделот Додатоци се дадени правилата со примери за составување тестови.

Согласни групи

Во македонскиот јазик има неколку карактеристични согласни групи. Според Правописот тие се изговараат и се пишуваат во зборовите напишани подолу.

Жители на населени места

Според македонскиот правопис, жители на населени места се пишуваат со мала буква.Во следниот список се дадени: населеното место;

Scroll to Top