Правописни и интерпункциски знаци

Правописни и интерпункциски знаци се знаци кои се користат во различни функции.Правописни знаци слуат за разбирање на конкретен збор или група зборови.

Пишување на удвоените самогласки

При пишување на удвоените самогласки или самогласките во непосреден допир најчесто се греши кај пишување на: мој – мн. мои (моите); твој – мн. твои (твоите)

Пишување на слоготворното Р и групата ОЛ

Слоготворното Р меѓу согласки се пишува без апостроф (‘), а на почетокот од зборот или по претставка што завршува со самогласка се пишува апостроф.