Пишување на Е, О, У

Правила за пишување на самогласките о, е, у: отсутен, присутен, заемно, лакот, нокот, ваму, таму, околу, долу, молкум, ничкум, седум, осум и др.

Пишување на А

При пишувањето на самогласката А најчесто се колебаме кај неколку примери. Правилата и примерите за употреба на А се дадени во тектстот..

Удвоени согласки

Удвоени согласки Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки.