Слеано и разделено пишување на зборовите

Два или повеќе одделни збора добиваат ново значење откако ќе се спојат во еден сложен збор. од степенот на срастување овие зборови се пишуваат слеано