синтакса

Глаголски залог

Глаголски залог е граматичка категорија на глаголите. Со залог се означува односот на граматичкиот подмет кон глаголското дејство. Има актив и пасив.

Морфосинтакса

Морфосинтакса е поддисциплина на лингвистиката. Ја сфаќаме како премин од морфологијата кон синтаксата. Ја разгледува функцијата на зборовите во реченицата.

Зависносложени реченици

Зависносложени реченици се оние кај кои има најмалку една главна и една зависна дел-реченица. Разликуваме повеќе видови зависносложени реченици

Независносложени реченици

Независносложени реченици: составни, спротивни, разделни, исклучни и заклучни независносложени реченици

Scroll to Top