Реченични еквиваленти означуваат синтаксички единици соодветни на речениците.

Реченицата ја дефинираме како основна синтаксичка единица која мора да има прирок, односно глагол во лична форма.
Но, во текстовите среќаваме и такви делови кои стојат самостојно, а не содржат глагол во лична форма. Тогаш станува збор за реченични еквиваленти (соодветници).
Вакви еквиваленти или соодветници на речениците се среќаваат во случаите:
  • кога се употребуваат именки или именски групи за непосредно обраќање;
Прочитај повеќе
Второстепени реченични членови се оние кои не доведуваат до промена на структурата на реченицата, ниту пак ја менуваат информацијата, туку нивното отсуство само ја осиромашува. Тоа се: атрибут и апозиција.
Атрибут
Атрибутот ја определува именката во реченицата од гледна точка на некоја особина. Атрибутот може да стои до било која именка (и до подметот и до предметот).
На пр.: Вредната Марија чита убава Прочитај повеќе
Прилошки определби се додатоци на прирокот за околностите во кои или под кои се врши (се вршело, ќе се врши) дејството. Се даваат податоци за тоа: кога, каде, како, колку, зошто, со каква цел, под кој услов се врши дејството.
Како прилошки определби најчесто се јавуваат:
         прилозите, на кои ова им е основна функција;
         именките или цели именски групи со предлози;Прочитај повеќе
1. Директен предмет е именски член во реченицата врз кој преминува дејството на прирокот, тој е трпителот, подносителот на дејството. Се наоѓа со прашањата: што? и кого?
            Предметот најчесто е именка или долга заменска форма.
            На пр.: Тој игра кошарка. (што игра? – кошарка – директен предмет).
            Удвојувањето на предметот (директниот и индиректниот) е карактеристичен за македонскиот јазик и многу често се … Прочитај повеќе
Негација значи негирање, одрекување.
Сите видови реченици може да ги негираме. 
Одрекуваме кога некое дејство не се извршило, не се врши или нема да се врши.
Негираме со:
  1. честичките: не, ни и ниту;
  2. одречните заменки, заменски придавки и прилози: никој, ништо, ничиј, никаков, никаде, никогаш, никако;
  3. со некои префикси: не- (непријател); без- (безмилосен); како и некои префикси прифатени од туѓите јазици: а- (анемичен); де-
Прочитај повеќе