стилистика

Разговорен стил

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.

Уметничко-литературен стил

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.

Публицистички стил

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено – полит. живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневие

Административен стил

Административен стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките

Scroll to Top