фонетика

Фонетика (матура)

Фонетика (матура) е кратко повторување на темата фонетика за подготовка на матурскиот испит. Фонетика е наука за гласовите, а фонологија за фонемите.

Гласовни промени

Гласовни промени настануваат при изговорот на согласките во низа. Гласовни промени се: едначење по звучност, обезвучување, замена и испуштање.

Фонологија

Фонологија е дел од лингвистиката што ги проучува фонемите.Фонема е гласовна единка која врши смислоразликувачка функција во зборот. фонологија

Едначење по звучност

Едначење по звучност Една од најкарактеристичните појави во нашиот јазик е гласовната промена едначење по звучност.

Говорни органи

Говорни органи се делови од човековото тело кои учествуваат во создавањето артикулирани звуци – гласови. Фонетиката ги проучува и говорните органи.

Scroll to Top