Почетна » македонски јазик » фразеологија

фразеологија

Поделба на фразеологизмите

Основни карактеристики на фразеологизмите се компонентност, постојаност, метафоричност и впечатливост, има фразеолошки срастувања, единства и спојки

Фразеологија, фразеологизми

Фразелогија е дел од лексикологијата која се занимава со проучување на фразеологизмите – зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.

Лексикологија – вовед

Лексикологија е дел од лингвистиката што го проучува составот на зборовите на еден јазик. Лексикологија се дели на повеќе поддисциплини:

Scroll to Top