Апостроф (’) е правописен знак. 

Апострофот го користиме во следните случаи:
 • како знак дека отпаднал некој глас од зборот, најчесто во поезијата;

На пример:

Дал’ град полињата житородни ги беше фатил

(апострофот стои на местото од изоставеното и – дали?)

 • темната самогласка што е составен дел на некои сопствени именки:

На пример: В’чков; с. К’шање, Кумановско

 • се пишува на местото на изоставен глас во зборот во дијалектни зборови од нашата
Прочитај повеќе

Црта или тире (—) е интерпункциски и правописен знак. 

Цртата се разликува од цртичката, која е двојно помала и е само правописен знак.

Интерпункциски знак

Како интерпункциски знак, цртата се пишува пред почетокот или во средината на реченицата и од двете страни се остава белина (празен простор).

Црта се пишува:
 • при пренесување директен говор;

На пример: — Каде си тргнала? — праша Мирко.

                        — Никаде, — одговори Каролина.
 • во средина
Прочитај повеќе

Наводници („ “) се интерпункциски знак. (Тие не се употребуваат како правописен знак.)

Влезните наводници се пишуваат долу („) на почетокот, а излезните наводници се пишуваат горе (“) на крајот од исказот.

 

Наводници се пишуваат:

 • во цитати, нечии искази што се претставуваат директно, онака како што се кажани или напишани; 
На пример: Тој рече: „Денес се чувствувам добро“.
       „Денес, — рече тој — се чувствувам добро“.
 • во искази што
Прочитај повеќе

Две точки (:) се интерпункциски и правописен знак.

 

Како интерпункциски знак

Како интерпункциски знак, две точки се употребуваат:
 • пред набројување (зборови, зборовни состави, реченици или делови од текстот);

На пример: Денес по распоред имаме: англиски, математика, хемија, историја, македонски и биологија.

 • по зборовите или изразите: како, на пример, и тоа, имено, следново, овие и сл. со кои се воведува набројувачка низа;

На пример: Напишете антоними за следниве зборови: ден, … Прочитај повеќе

Прашалник е интерпункциски знак. Како правописен не се употребува.

Со него се бележи прашалната интонација, односно промената на тонот од ниска кон висока точка.

 

Прашалникот го употребуваме:

 

 • на крајот од прашалната реченица во чијшто состав има прашални зборови или изрази;

На пример: Ќе дојдеш ли утре кај мене?

 • на крајот од алтернативно прашање со сврзникот или;

На пример: Ќе дојдеш или не?

 • на крајот од прашална реченица
Прочитај повеќе