есеј

Пример за пишување писмена работа

На темата: Социјалните мотиви во делата на македонските драматурзи меѓу двете светски војни – ќе дадеме пример за пишување писмена работа

Литературен есеј

Литературен есеј се пишува за објаснување, критика или давање личен став за некое литературно дело (расказ, роман, песна, драма…).

Видови есеи

Постојат различни видови есеи: компаративен, критички, дедуктивен

Есеј – структура и композиција

Зборот есеј потекнува од францускиот essai кој значи оглед, осврт, обид, експеримент. Есејот е краток прозен текст, со критички, филозофски и публицистички

Scroll to Top