Нови критериуми за оценување есеј за матура

Новите критериуми за оценување есеј на државната матура опфаќаат неколку области: јазик, композиција и содржина.

Пример за пишување писмена работа

На темата: Социјалните мотиви во делата на македонските драматурзи меѓу двете светски војни – ќе дадеме пример за пишување писмена работа

Есеј – структура и композиција

Зборот есеј потекнува од францускиот essai кој значи оглед, осврт, обид, експеримент. Есејот е краток прозен текст, со критички, филозофски и публицистички