Почетна » пишување на гласовите

пишување на гласовите

Пишување на согласките Н и Њ

Согласката Н се пишува во зборовите: вишна, пена, пустина, затина, препина, протина, сопина, свински, свинче, свинштина, во личното име Прохор Пчински;

Пишување на согласките В и Ф

Гласовите В и Ф се пар од звучна и безвучна согласка.Според македонскиот Правопис, согласката В не се едначи по звучност.

Пишување на Ќ и Ѓ

Според правописот, согласките Ќ и Ѓ се пишуваат: Пишување на Ќ Пишување на Ѓ. не се пишуваат пред е и и во зборови со несловенско потекло

Самогласки во непосреден допир

При пишување на удвоените самогласки или самогласките во непосреден допир најчесто се греши кај пишување на: мој – мн. мои (моите); твој – мн. твои (твоите)

Пишување на Е, О, У

Правила за пишување на самогласките о, е, у: отсутен, присутен, заемно, лакот, нокот, ваму, таму, околу, долу, молкум, ничкум, седум, осум и др.

Пишување на А

При пишувањето на самогласката А најчесто се колебаме кај неколку примери. Правилата и примерите за употреба на А се дадени во тектстот..

Согласки во непосреден допир

Удвоени согласки Во нашиот јазик во составот од два дела на зборот (претставка или наставка) често доаѓаат во допир две исти согласки.

Пишување на Ј

Правопис на Ј 1. Ј секогаш се пишува меѓу И и А. На пр.: Марија, историја, Македонија

Scroll to Top