Реченицата има своја граматичка структура.
Таа е составена од членови, и тоа:
.
  1. Главниподмет и прирок;
  2. Неопходнипредмет (директен, индиректен, предлошки), додатоци на прирокот (за место, време, количество, цел, намера итн.);
  3. Второстепени (не се неопходни) – атрибут и апозиција (додатоци на именските зборови).
.
Главни реченични членови
.
Основен член на реченицата е прирокот. Без прирок (личноглаголска форма) нема Прочитај повеќе