романтизам

Александар Сергеевич Пушкин (1799-1837)

Александар Сергеевич Пушкин

Александар Сергеевич Пушкин (1799-1837) е роден во Москва 1799 година, во благородничко семејство. Пушкин бил воспитуван и образуван од приватни учители

„Евгениј Онегин“ од Пушкин

Романот „ Евгениј Онегин “ го сочинуваат осум пеења, со различен број песни. Александар Сергеевич Пушкин ја создал онегинската строфа составена од 14 стиха.

Романтизам

Роматизам е правец кој се јавува како реакција на просветителската и псевдокласичарската (класицизмот) литература.

Scroll to Top