Почетна » светска литература » теорија на литературата

теорија на литературата

Народна литература

Народна литература води потекло од митологијата. Од обредните песни посветени на божествата и од митолошките приказни нови литературни творби како народна

Појава на уметноста (поделба и видови уметност)

Појава на уметноста Човекот уште од најстари времиња освен да ги задоволи своите основни животни потреби имал потреба и од естетика, убавина. Орудијата што ги …

Појава на уметноста (поделба и видови уметност) Прочитај повеќе »

Историја на литературата

Историја на литературата се занимава со појавата и историскиот развиток на литературата, појавата во определени периоди на разните правци во литературата и нивните претставници.

Драмски видови

Драмски видови се:1. трагедија: античка;ренесансна;псевдо-класична.2. комедија:комедија на карактери;

Драма

Еден од трите литературни рода е драма. Како литературен род, драмата понатаму се дели на драмски видови.

Стилски изразни средства (семантички) – тропи

Семантички стилски изразни средства (тропи) се изразни средства каде зборот добива поинаква смисла. Поточно, семантиката е наука за значењето на зборовите, нивната внатрешност, па оттука овие стилски изразни средства се однесуваат на тие внатрешни својства на зборовите.

Стилски изразни средства (синтаксички)

Стилските изразни средства што се однесуваат на целата реченица, односно мисла, се нарекуваат синтаксички или фигури на конструкцијата. изразни средства

Лирско-епски видови

Лирско-епски видови не се посебен литературен род, туку меѓурод кој содржи слеани елементи и од лириката и од епиката.

Сонет, сонетен венец

Песната со затврдена форма која има четири строфи, од кои првите две се со по четири стиха (катрени), а вторите две со по три стиха (терцини) се вика сонет.

Scroll to Top