Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.

Видови стихови и рима

Песните имаат своја композиција. Тие се стихувани творби, со определена ритмика и метрика, организирани во строфи или астрофични, со рима или неримувани.

Лирика (лирски субјект)

Лирика е еден од трите литературни рода. Лириката понатаму се дели на лирски видови.Формата на лириката е стихот. Во прозни текстови може да сретнеме лирски елементи, но тешко ќе сретнеме лирски дела во проза.