„Декамерон“ (избор цели раскази)

Декамерон избор – Увод, Босилокот на Изабета, Форезе и Џото, Славејчето, Франческа и огледалото, Приказна за соколот, Маркизот од Салуцо)

Појава на ренесансата

Ренесансата (преродба) е продолжување на предренесансата (хуманизмот) и се појавува во втората половина на 15 век и трае во 16 век. Под ренесансата

Божествена комедија – Воведна песна (анализа)

Во првиот дел од „Божествената комедија“, е опишан пеколот кој Данте го претставил како инка. Анализа на Воведна песна од „Божествената комедија“

Божествена комедија – Воведна песна

Бројот на стихови во сите три дела е еднаков и сите завршуваат со зборот ѕвезда. Воведната песна е стотата песна во епот: Воведна песна