Почетна » македонски јазик

македонски јазик

Наука за јазикот (матура)

Наука за јазикот или лингвистика е науката што го проучува јазикот од сите негови аспекти. Тука спаѓаат: фонетика, морфологија, синтакса, лексикологија,

Дијалектен и литературен јазик

Дијалектен и литературен (стандарден) јазик се две пројави на националниот јазик. Дијалектниот е територијално ограничен говор, а стандардниот е официјален

Лингвистика – наука за јазикот

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини: фонетика, морфологија, лексикологија, синтакса, итн.

Самогласки во непосреден допир

При пишување на удвоените самогласки или самогласките во непосреден допир најчесто се греши кај пишување на: мој – мн. мои (моите); твој – мн. твои (твоите)

Пишување на Е, О, У

Правила за пишување на самогласките о, е, у: отсутен, присутен, заемно, лакот, нокот, ваму, таму, околу, долу, молкум, ничкум, седум, осум и др.

Пишување на А

При пишувањето на самогласката А најчесто се колебаме кај неколку примери. Правилата и примерите за употреба на А се дадени во тектстот..

Правопис и правоговор

Правопис претставува правилна употреба на графичките и интерпункциските знаци. Правопис е збир од правила за пишување на зборовите, односно кажаното.

Северно наречје

Северно наречје на север граничи со српската јазична територија, а јужната граница оди по линијата Тетово – Скопје – Свети Николе – Пробиштип.

Југоисточно наречје

Југоисточно наречје зафаќа многу поголема област од западното. Тоа ја опфаќа областа источно од реката Вардар и Црна Река. Југоисточно наречје

Scroll to Top